Wat is een EGTS ?

Een EGTS... doet grenzen vervagen 

 

Een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) streeft ernaar de grensoverschrijdende, supranationale en interregionale samenwerking te vereenvoudigen en te bevorderen. De EGTS werd opgericht in 2006 door het Europese Parlement en de Raad van Europa, en vormt een coöperatieve groepering met rechtspersoonlijkheid. De groepering handelt in naam van haar leden (staten, regionale en plaatselijke overheden en publiekrechtelijke instellingen), die afkomstig zijn uit minstens twee lidstaten van de Europese Unie. 

 

De taken en bevoegdheden van de EGTS zijn vastgelegd in een Verdrag. Haar oprichting heeft geen enkele overdracht van bevoegdheden tot gevolg. Haar leden belasten haar met opdrachten om de territoriale samenwerking te vereenvoudigen zodat de economische en sociale verbondenheid versterkt wordt. In dit opzicht kan de EGTS belast worden met de uitwerking van projecten die mede door de Europese Gemeenschap gefinancierd worden, of met de verwezenlijking van grensoverschrijdende samenwerkingsacties met of zonder tussenkomst van de Gemeenschap. Eventuele belemmeringen die de territoriale samenwerking in de weg staan, worden dus overwonnen dankzij de EG.


De Eurometropool: één van de 37 EGTS in Europa

 

Momenteel bestaan er 37 EGTS in Europa. Er kunnen vier types groeperingen onderscheiden worden. Bepaalde groeperingen geven een structuur aan een Europees netwerk of werken een project of een programma voor territoriale samenwerking uit. Andere willen een bestuur vormen. Dit is het geval bij de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De 14 leden hebben immers samen onderhandeld en gewerkt om een bestuur uit te stippelen en toe te passen dat geschikt is voor een metropool met twee landen, drie culturen en verschillende centrumsteden. 

 

In dit opzicht werden er prioritaire opdrachten bepaald. Eerst en vooral verzekert de Eurometropool het overleg, de dialoog en het politieke debat door alle bevoegde instanties te verenigen. Vervolgens streeft ze ernaar grensoverschrijdende verbondenheid te creëren binnen het volledige grondgebied en het dagelijkse leven van de inwoners zo aangenaam mogelijk te maken. Ten slotte vereenvoudigt, ondersteunt en verwezenlijkt de Eurometropool grensoverschrijdende projecten. 

 

Raadplegen van het platform van EGTS’en van het Comité van de Regio’s