Strategie Eurometropool 2020 : van gezamenlijk project tot concrete realisaties

 

Op lange termijn streeft de Eurometropool een geïntegreerde territoriale ontwikkeling na die noodzakelijkerwijs met tussenstappen tot stand moet komen.

 

Naast de wederzijdse kennis van de institutionele actoren, van de actoren van het maatschappelijke middenveld en van de verschillende realisaties, blijft de mobilisering van de gezamenlijke kennis onontbeerlijk, zowel om processen te ontwikkelen en gemeenschappelijke projecten op het terrein te realiseren, als om zich voor te bereiden op de toekomst.

 

De leden van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai hebben beslist hun gezamenlijke inspanningen te richten op de uitdagingen die ervoor zorgen dat hun samenwerking een meerwaarde biedt (zal bieden), zowel voor de bewoners van de Eurometropool als voor de lokale actoren : ze hebben een Strategie uitgewerkt voor de periode 2014-2020, op basis van de vele jaren van samenwerking (cf. "5 jaar Eurometropool, 5 jaar intensieve grensoverschrijdende samenwerking"), maar ook op basis van wat reeds bestaat. Deze strategie is het resultaat van een maturatie van de grensoverschrijdende samenwerking, van de evoluerende werkwijzen en van de ambitie om Europa op het terrein uit te bouwen.

 

Een opmerkelijk voorbeeld van de maturatie van de samenwerking : een gemeenschappelijke strategie

 

De Strategie Eurometropool 2020 legt de prioriteiten vast waarvoor de leden van de EGTS zich de komende jaren willen inzetten. Deze strategie wil een leidraad vormen en een referentiekader bieden voor de partners en actoren van de Eurometropool, met als doel tijdens de volledige duur van de Europese programmaperiode een coherent en geïntegreerd grensoverschrijdend beleid te voeren. De Eurometropool laat de tot op heden gehanteerde thematische aanpak achterwege en zal binnen drie grote assen en rond 11 duidelijke ambities bruggen bouwen tussen de verschillende sectoren :

 

As I : Een Eurometropool waarvan het socio-economische potentieel wordt ontwikkeld door de realisatie van 5 ambities :

 • 1. De clusters van het innovatieplatform op een internationaal niveau brengen (bv. een gemeenschappelijke cluster in de sector van de creatieve industrieën, een grensoverschrijdend innovatiefonds)
 • 2. Een echte grensoverschrijdende arbeidsmarkt creëren (bv. globale zichtbaarheid van het jobaanbod op schaal van de Eurometropool, betere afstemming van de opleidingen op de behoeften van de arbeidsmarkt)
 • 3. Investeren in het menselijke kapitaal door samen te werken op het vlak van onderwijs en onderzoek (bv. structurele integratie van een grensoverschrijdende dimensie in de instellingen, valorisering van de technische en productiecompetenties via het onderwijs)
 • 4. Grensoverschrijdende / gemeenschappelijke bedrijvenparken ontwikkelen
 • 5. De aantrekkelijkheid van de regio verhogen door de troeven uit te spelen die de 3 deelregio's onderscheiden (bv. inzetten op cultuur en toerisme om de economische aantrekkelijkheid van de Eurometropool te vergroten)

 

As II : Een Eurometropool waarvan de interne mobiliteit en de internationale toegankelijkheid worden versterkt door de concretisering van deze 3 ambities :

 • 6. Ontwikkeling van een meer geïntegreerd systeem voor het openbaar vervoer (bv. betere informatieverstrekking over het aanbod, elektronisch ticketsysteem dat compatibel is voor alle openbaar-vervoerswijzen van de Eurometropool)
 • 7. Creatie van een netwerk van trage wegen (bv. voltooiing van de harmonisering van de 3 fietsnetwerken, een coherent toeristisch en recreatief "fietsproduct" creëren op schaal van de Eurometropool)
 • 8. Ontwikkeling van het blauwe netwerk als middel voor de verhoging van de bereikbaarheid (bv. het creëren van een netwerk tussen de logistieke platformen, het bevorderen van een “modal shift” tussen het transport over de weg en het transport over water)

 

As III : De Eurometropool zal "blauw en groen" zijn wanneer er een voorbeeldig leefklimaat zal heersen ten gevolge van de gezamenlijke uitvoering van deze 3 ambities :

 • 9. De doelstellingen inzake energieneutraliteit ondersteunen (bv. ondertekenen van het Burgemeestersconvenant, gemeenschappelijke projecten rond hernieuwbare energie)
 • 10. De Eurometropool omvormen tot een ononderbroken, harmonieuze en coherente regio op basis van gemeenschappelijke netwerken (bv. het overlegplatform inzake planning versterken, de relatie tussen stad en platteland herdefiniëren)
 • 11. Een toekomstvisie ontwikkelen door het voeren van een continu prospectief territoriaal beleid

 

 

Cultuur : een toegevoegde waarde voor de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden

 

Net als de toeristische, gezondheidszorg- en onderwijssector – sectoren die aan bod komen binnen de drie centrale assen – levert ook de culturele sector een essentiële bijdrage een de realisatie ervan. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai herbevestigt zo de centrale plaats van cultuur en artistieke creatie als drijvende kracht om de aantrekkelijkheid van de regio en het welzijn te vergroten, ten dienste van haar bevolking. Cultuur heeft een transversale waarde in die zin dat ze technologische innovatieprojecten inspireert, de integratie van personen in nood bevordert en duurzame milieuvriendelijke praktijken bewerkstelligt. Zij is de onontbeerlijke schakel die het samenleven bevordert.

 

 

De burger goed informeren voor een nauwere betrokkenheid bij zijn leefgebied

 

De Eurometropool zal een portaalsite ontwikkelen waar het aspect "diensten aan de inwoners of gebruikers van de Eurometropool" centraal staat. Het doel bestaat erin een uniek platform te bieden voor eender welke grensoverschrijdende informatie : verplaatsingen, administratieve, fiscale, werkgerelateerde, culturele, taal-, onderwijs- en toeristische kwesties, shopping, …

 

De toekomst voorbereiden op een gemeenschappelijke basis

 

Het delen van de kennis van de regio (databankplatform), de opstelling van een gemeenschappelijk verhaal dat op coherente wijze de uitgedachte projecten omvat en het debatteren op schaal van de Eurometropool zijn elementen die bijdragen aan de geleidelijke transformatie van de regio tot een metropool van Europees niveau.

 

 

Zich organiseren om te concretiseren

 

De EGTS zal de uit deze strategie voortvloeiende projecten concretiseren en zal daarvoor een beroep doen op de competenties van haar leden en van haar partners, evenals op hun menselijke en financiële middelen, desgevallend aangevuld met Europese financieringen. Drie politieke Commissies (overeenkomstig de drie assen van de Strategie) en 11 "ambitiegroepen", aangestuurd door een of twee leden van de EGTS, worden opgericht met het oog op een gezamenlijke actie en productie.