Forum van het maatschappelijk middenveld

 

Het FORUM van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is de raadgevende vergadering van het maatschappelijke middenveld van de Eurometropool. Het brengt de drie raadgevende vergaderingen van de Eurometropool-regio samen: de Conseils de développement van Wallonie Picarde en van Lille Métropole, en Transforum.

 

 

Het Forum werd geïnstalleerd op 28 september 2009 en heeft tot doel de standpunten van het maatschappelijke middenveld m.b.t. Eurometropool-dossiers over te maken aan de politici. Daarnaast formuleert het Forum ook voorstellen van acties, projecten en toekomstvisies die bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de regio en die het dagelijkse leven van haar inwoners en lokale actoren vergemakkelijken. Het Forum kan ook zelf projecten ontwikkelen.

Het Agentschap:

  • biedt aan het Forum allerlei vormen van praktische ondersteuning inzake het secretariaat, de verslagen, het meeorganiseren van de vergaderingen en hen te informeren over de evolutie van de werkzaamheden van de Eurometropool in het algemeen. Het staat tevens in voor de coördinatie tussen de coördinatoren van de 3 raadgevende vergaderingen van de deelgebieden : Conseils de développement van Lille Métropole en van Wallonie picarde en Transforum.
  • heeft intussen ook voor het Forum een plaats voorzien op de Eurometropoolwebsite en een Forum-intranet gecreëerd
  • zorgt voor het uitnodigen van de telkens 4 aangeduide bertegenwoordigers van het FORUM naar elke vergadering van elk van de 6 Thematische Werkgroepen.

Op 29 november in het Negundo te Tournai gaf Jean-François Dutilleul de fakkel door aan Sébastien Poliart. Ander opmerkelijk gegeven van dit evenement: op basis van de “collectieve intelligentie”-technieken werkten de deelnemers samen het programma van het voorzitterschap uit. Dat was een primeur. De ambitie? De Eurometropool en haar werking zichtbaarder maken en nog meer ten dienste stellen van de burgers.

De nieuwe Voorzitter heeft twee jaar tijd om dit alles op gang te brengen...

 

 

Op 8 oktober hebben de leden van het FORUM van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai hun nieuwe voorzitter verkozen : Jean-François Dutilleul. Dutilleul is de CEO van het familiebedrijf Rabot Dutilleul Holding, een grote onafhankelijke en internationale bouw- en vastgoedonderneming.

De nieuwe Franse voorzitter, zal het proces van vernieuwing van de leden van het FORUM in gang zetten. Naast de voortzetting van de opgestarte werkzaamheden, zal hij eveneens gevolg geven aan de oproep van het Voorzitterschap van de Eurometropool die wil dat het FORUM meer deelneemt aan de debatten van de EGTS.

Jean-François Dutilleul wil op zijn beurt focussen op :

- een grensoverschrijdende “Tour Entreprendre” in het kader van de “Troisième Révolution industrielle” (Derde industriële revolutie) die zich aan beide zijden van de grens voltrekt,

- een grensoverschrijdend interuniversitair netwerk rond de Eurometropolitan e-Campus. 


Op de 26ste september 2013 hebben de leden van het FORUM hun voorzitter verkozen : Philippe Vlerick, de pas verkozen Vlaamse voorzitter, die kan bogen op een indrukwekkend parcours, heeft reeds aangegeven welke richting hij met het Forum uit wil :

- het culturele, economische, maatschappelijke, enz. beleid beïnvloeden ;

- overschakelen van debatten op concrete projecten door zich het volgende citaat toe te eigenen: “het geheim van het geluk schuilt in de actie” ;

- de valorisering van de werkzaamheden van het Forum verhogen.

 
Philippe Vlerick, 58 jaar oud, huidig ceo van UCO (textielmultinational) en meer bepaald Voorzitter van Transforum (raadgevende vergadering samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaamse maatschappelijke middenveld, naar het voorbeeld van de Conseils de développement). 

In dat licht wil hij de contacten van het Forum met de hoogste beleidsniveaus binnen de Eurometropool versterken, concrete realisaties bewerkstelligen met alle leden van het Forum en werken aan een intelligente transformatie van de industrie van de Eurometropool.

Hij heeft ook 3 dromen voor de Eurometropool geformuleerd :
  • Veel meer studenten uit de 3 deelregio’s die studeren aan universiteiten en scholen van een andere deelregio ;
  • Een regionaal snel spoornetwerk tussen de kern steden van de Eurometropool ;
  • Een terugkerend “groot Totem-feest” op een grensoverschrijdende site, referent naar “Tomorrow land” in de Eurometropool : de Heartbeats Eurometropolis Music Festival, in juni 2015.

 

Op 30 september 2011 werd een nieuwe voorzitter verkozen voor een periode van twee jaar : Philippe Luyten, Waal, de huidige voorzitter van de Eurometropolitan E-Campus, en tot voor kort voorzitter van de Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wallonie Picarde.

Het Forum keurde in maart 2012 haar actieplan voor de komende twee jaar goed. Daarbij werd er nauwlettend over gewaakt werd om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de prioriteiten van het algemene actieplan 2012-2013 van de Eurometropool.

In dat actieplan wordt gefocust op 4 prioritaire domeinen die telkens gestuurd worden door een specifieke werkgroep van het Forum : economie, mobiliteit, onderwijs en duurzame ruimtelijke planning.

In dit laatste domein zal men de link leggen naar de strategische denkoefening Eurometropool in Perspectief 2030.

Er werd ook een nieuw Bureau gekozen, en de samenstelling van het Forum werd vernieuwd én uitgebreid met 20 extra leden. Vandaag telt het Forum dus 80 vertegenwoordigers uit de 3 deelregio’s van de Eurometropool. Het ledenbestand is daardoor gevoelig jonger en vrouwelijker geworden !

Philippe Luyten heeft samen met de 80 vertegenwoordigers van het grensoverschrijdende maatschappelijke middenveld meegewerkt aan de uitwerking van de Strategie van de Eurometropool voor 2014-2020, meer bepaald op het vlak van economie, werkgelegenheid, onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning en duurzame ontwikkeling. Naast de thematische bijdragen en kennismakingsbijeenkomsten met de leden uit de 3 deelregio’s van de Eurometropool, heeft Philippe Luyten de aanzet gegeven voor de organisatie van een eerste grensoverschrijdend economisch forum in juni.

Terugblik op de acties van het Forum 2011-2013
.

 

Het Forum werd opgericht door Patrick Peugeot, en leverde verschillende bijdragen in 2011

  • Een bijdrage rond de belangrijkste uitdagingen op vlak van mobiliteit,
  • Een bijdrage rond de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van gezondheidszorg en welzijn.
  • Daarnaast maakte het Forum, samen met de “Conseils de développement” en Transforum, ook een debat mogelijk rond het SCOT (Territoriaal structuurplan) van Lille Métropole,
  • Tot slot werd na een inloopperiode van twee jaar ook een externe evaluatie uitgevoerd van de werking van het Forum, zoals dat bij de oprichting voorzien werd.

Contact

* Required fields