Wat doen wij ?

Een ambitieus programma

Het programma van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, dat zich organiseert rond zes grensoverschrijdende uitdagingen, werd goedgekeurd op 1 september 2008.

De Eurometropool heeft zijn plaatsje binnen Europa verworven. Dankzij de inspanningen van de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales (GPCI) en van de Frans-Belgische parlementaire werkgroep werd op 1 september 2008 een werkprogramma goedgekeurd.
Het bevorderen en ondersteunen van een doeltreffende en samenhangende grensoverschrijdende samenwerking binnen zijn grondgebied is de belangrijkste opdracht van de Eurometropool. De ambitie van de Eurometropool: de administratieve, politieke en culturele grenzen geleidelijk aan doen vervagen. Hiertoe dienen er zes moeilijkheden overwonnen te worden.

Een gemeenschappelijke cultuur, een unieke identiteit


Betekenis geven aan de Eurometropool door middel van concrete acties waarin de inwoners zich kunnen herkennen is het grote werk dat we de komende jaren voor de boeg hebben. De eerste uitdaging is de opbouw van de identiteit van de Eurometropool en de versterking van het gevoel tot eenzelfde grondgebied te behoren.
Dit gebeurt door een volwaardig gebruik van de meest moderne communicatiemiddelen om duidelijk te maken waar de Eurometropool en de acties voor staan. De inwoners van de Eurometropool komen trouwens reeds samen op grote culturele en feestelijke evenementen. Bovendien moedigt de Eurometropool zijn inwoners aan de twee talen te beheersen: het Frans en het Nederlands.

Een grondgebied in een netwerk

    
De Eurometropool wenst het leven van alle inwoners van de Eurometropool te vereenvoudigen. De tweede uitdaging van de Eurometropool bestaat erin om de toegankelijkheid van het gebied te bevorderen alsook de mobiliteit van de inwoners, de actieve bevolking en de goederen. In deze moderne tijden verstaat men onder het verbinden van de regio’s veel meer dan het onderhouden van goede transportverbindingen.
Dat is de reden waarom de derde uitdaging van de Eurometropool erin bestaat een aanbod van kwaliteitsvolle diensten te ontwikkelen binnen het grondgebied: het aanbieden van een adequate toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, duurzame energie en het ontwikkelen van een stevige band tussen de bedrijven en de onderzoekscentra.

Een evenwichtige ontwikkeling 


De vierde uitdaging bestaat erin een georganiseerd beheer van de ruimtelijke ordening en het milieu te verzekeren. Met het oog op harmonie en een goede milieukwaliteit worden er uitwisselingsprocedures voor informatie en overleg ontwikkeld binnen de instelling. Momenteel focust het milieubehoud zich binnen het volledige gebied op de opwaardering van de natuurgebieden, het georganiseerd water- en afvalbeheer en de inrichting van ecowijken.
De vijfde uitdaging is het ondersteunen van ondernemerszin en jobcreatie. De Eurometropool moedigt dus onderzoek en innovatie aan. De concurrentiepolen van de grondgebieden worden met elkaar verbonden tot Clusters. Tegelijkertijd verzekert de Eurometropool de optimale omstandigheden voor het onthalen van bedrijven dankzij de begeleiding van individuele projecten en de inrichting van industriezones.

Een aangepast bestuur


De zesde uitdaging is het verzekeren van een doeltreffend bestuur van de Eurometropool. Het betreft het omschrijven van acties die geleid worden door de verschillende actoren van het grondgebied en de garantie dat er rekening gehouden wordt met de bijzonderheden van de Eurometropool op Europees, nationaal en plaatselijk niveau.
In dit opzicht garandeert de Eurometropool de betrokkenheid en de belangen van de 14 instellingen die lid zijn. Ze zorgt er ook voor dat wetgevingen, reglementeringen en acties evolueren met het oog op een constante verbetering van de levenskwaliteit binnen het grondgebied. Ten slotte sluit de Eurometropool aan op talrijke Europese netwerken en neemt ze deel aan de ontwikkeling van het grensoverschrijdende bestuur in Europa.