Presentatie

DE BLAUWE RUIMTE : waarom?

Om ervoor te zorgen dat de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai:

 • een duurzame regio wordt die in staat is om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden en die zich verenigt rond innovatieve acties die verband houden met het water in al zijn dimensies : waterwegen, rivieren, beekjes en vochtige graslanden, drinkwaterbronnen en afwateringsinfrastructuren, bruggen en sluizen, waterfauna en -flora, enz.
 • een metropool van de 21ste eeuw wordt, een stedelijke en landelijke, dynamische en krachtige metropool waar burgers, verkozenen, lokale actoren, … samen acties ondernemen om een gemeenschappelijke cultuur van samenleven met het water te ontwikkelen.

 

DE BLAUWE RUIMTE : voor wie?

 • de inwoners van de Eurometropool,
 • de actoren van de Eurometropool, die actief zijn op het vlak van toerisme, economie, recreatie, binnenvaart, afwatering, bescherming van de natuur of het erfgoed, onderwijs of cultuur, …

 

DE BLAUWE RUIMTE : om wat te doen?

 • Om een duurzame economie, het duurzame toerisme, … te ontwikkelen
 • Om de vitale watervoorraden te beschermen
 • Om de biodiversiteit en de natuurgebieden te beschermen en te herstellen
 • Om de risico’s beter beheren (vervuiling, overstroming)
 • Om een gemeenschappelijke cultuur van het water in al zijn dimensies te ontwikkelen
 • Om het erfgoed te beschermen en te verrijken

 

DE BLAUWE RUIMTE : hoe gaan we te werk?
Onze aanpak

Het initiatief is gebaseerd op de volgende methodiek :

 • De actoren met elkaar in contact brengen en samenhang creëren tussen de projecten : veel actoren werken rond thema’s die verband houden met het water en/of het groene netwerk. Hoewel ze elkaar niet altijd kennen, denken en werken ze projecten uit die een verrijking vormen voor het terrein. Het doel bestaat erin hun wederzijdse kennismaking, de uitwisseling van knowhow en ervaringen, en de bundeling van bepaalde actiemiddelen te bevorderen. Dit met de bedoeling een sterkere actiecoherentie te creëren en territoriale innovaties te stimuleren. 
 • Co-creatie stimuleert het durven en zet actoren aan om platgetreden paden te verlaten, om de toekomst uit te tekenen en om de basis te leggen voor concrete projecten, alvorens deze uit te voeren. Co-creatie wekt ook het enthousiasme van de actoren (burgers, verenigingen, instellingen) en leidt tot een sterker ownership/beheer van de projecten die voortvloeien uit de co-creatie.
 • De actieve deelname van de burgers aan de animatie en opwaardering van de regio rond het water. Initiatieven stimuleren, voortbouwen op de bestaande initiatieven (cf. De Grote Verleieding in 2015), de inwoners betrekken bij de ontwikkeling van hun regio.
 • Voortbouwen op de structurerende grensoverschrijdende projecten. De Interreg IVA-projecten Corrid’or (Leievallei), Dostrade (vallei van de Bovenschelde), BIPS (Biodiversiteit in de stadsrand) of het project m.b.t. de verbetering van de Schelde-Leieverbinding en de landschapskwaliteit van het Kanaal Bossuyt-Kortrijk, bijvoorbeeld, zijn projecten waarop kan worden voortgebouwd, ongeacht of deze projecten afgelopen zijn, voortgezet worden in het kader van de nieuwe Interreg-programmaperiode of in uitvoering zijn. 

 

 

DE BLAUWE RUIMTE : met wie ? 

 

 • De partners van de EGTS Eurometropool

 

Deze partners vertegenwoordigen 4 bestuursniveaus : 2 Staten, 3 Regio’s, 3 Departementen/Provincies, 5 Intercommunales en zijn 147 gemeenten.

 • De actoren met bevoegdheden die rechtstreeks verband houden met het water, zoals :

 

          - De beheerders van de Waterwegen : Voies Navigables de France, Water en Zeekanaal nv, Service public de Wallonie 

          - De Commissions locales de l’eau die instaan voor het beheer van de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

          - De Comités de Rivières die instaan voor het beheer van de Contrats de Rivières

          - De wateragentschappen

          - …

 • De actoren met bevoegdheden die verband houden met het blauw-groene netwerk, met name de Regionaal Landschappen of gelijkaardige platformen ( er zijn er 6 in de Eurometropool) en de netwerken van de landbouwsectoren
 • De verenigingen met activiteiten die verband houden met het water (cultuur, sport, onderwijs, scheepvaart, natuurbescherming, ……)
 • De netwerken van bedrijven die verband houden met het water of voor wie de waterbehoefte van belang is voor hun productie of een grote uitdaging vormt voor hun groei.
 • In de loop van het proces, zullen het maatschappelijk middenveld, de burgers (inwoners, studenten, …) betrokken worden d.m.v. workshops op het terrein, summerschools, participatieve bijeenkomsten, de creatie van een Feest van het Water op schaal van de Eurometropool, enz...

 

De ontwikkeling en werking van deze Blauwe Ruimte, een echt Eurometropool-platform rond het water, worden door drie grote acties verzekerd:

 • 1. De Atlas 2.0: het terrein ontdekken, de actoren en de projecten in kaart brengen, kennis delen, initiatieven koppelen, de actoren met elkaar in contact brengen door middel van summerschools (de eerste editie is gepland in augustus), politieke, technische en burgerbijeenkomsten, en de ontwikkeling van een digitale cartografie.
 • 2. Een groot feest in het teken van het water op schaal van de Eurometropool.
 • 3. Een operationeel charter om de 147 lokale acties in de Eurometropool te kaderen en te bundelen. Dit charter wordt in samenspraak met alle actoren ontwikkeld.

 


U kunt hier de presentatie van de BLAUWE RUIMTE vinden
U vindt in de presentatie voorbeelden van concrete acties die kunnen gerealiseerd worden in de gemeenten en dit zowel collectief als individueel.