Innovatie

Werkzaamheden van de Eurometropool: het gaat vooruit!

In januari is het project Eurometropool 2.0 van start gegaan. Het project is opgebouwd rond drie prioritaire thema’s: economische ontplooiing via digitale technologieën, werk & opleiding, en duurzame grensoverschrijdende mobiliteit & de Blauwe Ruimte. 

Rode draad doorheen deze werkzaamheden: vereenvoudiging, co-productie en concrete realisaties. De politieke commissies en de technische Ambitiegroepen werden vervangen door Actiegroepen die zich kenmerken door openheid, een eenvoudige werking en concrete doelstellingen: de uitvoering van 1 tot 3 acties tegen eind 2018. Deze Actiegroepen zijn samengesteld uit verkozenen, technici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Iedereen draagt bij in functie van zijn bevoegdheden, ervaring, netwerk en expertise. De standpunten evolueren … Er worden gezamenlijke producties gerealiseerd …

Het Agentschap van de Eurometropool begeleidt deze groepen, legt de nodige contacten zodat de publieke en private partners uit de regio duurzame synergieën zouden creëren. 

In die nieuwe context zijn de werkzaamheden dus van start gegaan. 

Tijdens de eerste maanden van 2017 werden drie evenementen georganiseerd die een groot succes kenden: de kennismaking met “Smart Cities”-praktijken op 14 maart in EuraTechnologies; het bezoek aan het bedrijf Pocheco op 8 maart, dat een ‘ecolonomische’ koers vaart, en een bijeenkomst van grensgemeenten op 31 maart rond projecten die een impact kunnen hebben op de andere kant van de grens. 

Het Agentschap zal verder bouwen op deze evenementen, die dus geen doel op zich vormen: ze slaan bruggen tussen de openbare en de private sector, en bevorderen de dialoog tussen beleidsmakers en actoren op het terrein met het oog op de uitvoering van gemeenschappelijke acties ten dienste van de burgers. 

De Blauwe (en groene!) Ruimte is opgebouwd rond verschillende participatieve werkzaamheden en de resultaten van de “Springschool” (lente-universiteit), die plaatsvond van 17 tot 24 april. Er is een timing voorzien tot minstens 22 maart 2018, Wereldwaterdag en dag van de ondertekening van het toekomstige Operationele Charter van de Eurometropolitane Blauwe Ruimte, dat momenteel wordt opgesteld.

Wat de mobiliteitskwesties betreft, worden de geplande acties momenteel door de animatoren van de Actiegroep besproken en verder uitgewerkt. De resultaten van de “Enquête Ménages Déplacements 2016”, die eind juni worden bekendgemaakt, kunnen daarna op schaal van de Eurometropool worden geanalyseerd. Ter herinnering: alle info over verplaatsingen binnen de Eurometropool vindt u hier!

Op het vlak van werk werkt de Eurometropool mee aan drie Interreg-projecten: Emploi sans frontières, Grenzeloos Competent en REQUAPASS (erkenning en kwalificatie van verenigingstrajecten). Dit laatste project biedt jongeren de kans de competenties die ze in het kader van verenigingsactiviteiten hebben verworven, te consolideren. Er vinden nog andere vergaderingen met actoren uit de tewerkstellingssector plaats met het oog op de uitvoering van complementaire acties. Tijdens de beurs “Alt&Job” van 21 april in Tournai werden de verwezenlijkingen op het vlak van grensoverschrijdend alternerend leren voorgesteld: momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een territoriale overeenkomst die leerlingen de kans biedt aan beide zijden van de grens een opleiding te volgen (school en bedrijf), met het oog op de organisatie van een  proefproject. 

Wat het leren van talen betreft, worden er grensoverschrijdende jumelages tussen scholen georganiseerd; binnenkort komt het leren van Nederlands voor volwassenen aan bod. 

Het FORUM van het maatschappelijk middenveld, voorgezeten door Jean-François Dutilleul, blijft zeer actief in al deze Actiegroepen. Het FORUM, dat nu al bijna 1 jaar een participatieve werkwijze hanteert, zet zijn denkoefeningen voort. De output hiervan kan als basis dienen voor toekomstige Actiegroepen of voor de algemene visie op de toekomstige ontwikkeling van de Eurometropool als leefgebied. Het FORUM leidt meer bepaald een grensoverschrijdende werkgroep rond hoger onderwijs.

Tegen eind juni zullen alle Actiegroepen bijeenkomen om acties in kaart te brengen en te prioriteren alvorens deze tegen 2018 op het terrein uit te voeren. Surf regelmatig naar www.eurometropolis.eu om de voortgang van de werkzaamheden te volgen. Aarzel zeker niet contact op te nemen met het Agentschap!

Noteer alvast in uw agenda dat er eind juni een nieuw energiebezoek op het programma staat en dat er in het tweede semester 2017 een projectoproep rond “Smart Cities” gelanceerd zal worden. In maart 2018 zal er een nieuw “Smart Cities”-evenement plaatsvinden. Hebt u suggesties? Laat het ons weten!