Workshops

Workshop 1 - Inzet van ICT en nieuwe technologieën  als pedagogische tools

 

Moderator: Laurence Coffernils, Departementshoofd voor de lerarenopleidingen, Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet

FR

ICT en moderne talen, een digitale projectaanpak

 

Voorstelling van een technologisch-pedagogisch systeem dat tot doel heeft de taalkundige en pedagogische competenties van de masterstudenten onderwijs “premier degré” (= +/- equivalent van kleuter- en lager onderwijs) te ontwikkelen. Projectmatige aanpak aan de hand van ICT-tools.

 

Judith Barna, Docent Engels, ESPE LNF

 

WA

Leren en lesgeven met behulp van digitale tools

 

De lerarenopleiding in de Fédération Wallonie-Bruxelles: voorstelling van pedagogische scenario’s gebaseerd op het gebruik van digitale tools (smart boards, tablets, smartphones, …).

 

Géry Bradefer, Lector wiskunde, HEH

 

FL

Webtools voor het onderwijs – the future classroom

 

Voorstelling van enkele vakoverschrijdende webtools volgens bepaalde thema’s (visualiseren, presenteren en evalueren). Met deze innovatieve tools kan de docent creatief aan de slag gaan en studenten motiveren en inspireren.

 

Frederik De Laere, Lecturer geography & didactics, International coordinator education department, Howest

 

 

 

Workshop 2 - De projectaanpak

 

Moderator : Françoise DenhezAdjunct DAREIC, Rectoraat van de Académie de Lille

FR

De projectaanpak in de  « éducation prioritaire » 

 

Voorstelling van verschillende projecten die lopen in het Collège Claude Lévi-Strauss in Rijsel en die illusteren hoe in het kader van de “éducation primaire” projectmatig gewerkt wordt (éducation prioritaire: beleid van de Franse staat dat erin bestaat de impact van sociale en economische ongelijkheden te corrigeren in scholen met een sociale problematiek). Deze aanpak heeft als doel om de leerling zelf vorm te laten geven aan het leerproces, dat op die manier ook zinvoller wordt voor de leerling.

 

Sylvia Mafoumbi, Leerkracht Duits aan het Collège Lévi-Strauss (Lille) en docent aan de ESPE

 

WA

Tilt – leerlingen innoveren in bedrijven !

 

Het concept van het project ‘Tilt’ bestaat erin leerlingen uit het 5de en 6de jaar lager onderwijs – die les kregen rond de pedagogie van de verbazing en de creativiteit – met een kritische blik bedrijven te laten bezoeken. Doel van deze bezoeken bestaat erin onbevredigende en/of te verbeteren situaties in kaart te brengen. Met hun “toverstaf” (hun brein) stellen de scholieren concrete oplossingen voor aan de bedrijfsleiders.

De ideeën waarin de ondernemers zich kunnen vinden, worden door de leerlingen uit het middelbaar en hoger onderwijs geconcretiseerd.

 

Philippe De Coninck, Directeur van de sociale afdeling, HELHa Tournai

 

FL

Case-based learning: een nuttige tool voor onderzoekend leren

 

Cases zijn gebaseerd op realistische en specifieke situaties uit de werkelijkheid en hebben als doel de klassikale discussie en gezamenlijke analyse met de studenten te stimuleren.

In dit project wordt case-based teaching toegepast in de lerarenopleiding, met inbegrip van een interactieve, op de student gerichte studie van korte videoclips van klassikale situaties.

Op basis van een specifieke analyse en bespreking van die scenario’s leren studenten verbanden te leggen tussen de theorie van onderzoekend leren en de manier waarop dit kan worden toegepast in de klas.

Zodoende omvatten de leerresultaten naast vakkennis ook de verwerving van andere vaardigheden zoals communicatie in het kader van samenwerkend leren, kritisch denken, creativiteit en zelfstudie.

 

Stéphanie Vervaet, Onderzoeker expertisecentrum onderwijsinnovatie, lector wereldoriëntatie, VIVES

 

 

 

Workshop 3 - Begeleiding van jonge leerkrachten

 

Moderator : Christophe BrionDirecteur van de campus lerarenopleidingen, HEH

FR

Het waarschuwings- en ondersteuningssysteem van het Rectoraat en de ESPE voor startende leerkrachten 

 

Geen synthese beschikbaar.

 

Alain Opoczynski, Stafmedewerker tweede graad (11-18 jaar) en educatieve begeleiding aan de ESPE LNF

 

WA

Wat na het diploma ? – Professionn’ailes, een begeleidingstraject voor startende leerkrachten

 

Een samenwerking tussen leerkrachten van de Haute Ecole Louvain en Hainaut, pedagogische adviseurs en instellingen voor voortgezet onderwijs mondde uit in de creatie van een systeem voor de begeleiding bij integratie van pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Dit systeem is bestemd voor leerkrachten van het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs en heeft tot doel pas afgestudeerden aan te moedigen om hun beroep te blijven uitoefenen en niet vroegtijdig af te haken.

 

Jean-Marc Vifquin, Lector pedagogie en methodologie aan de Normaalschool van Leuze, HELHa

 

FL

Aanvangsbegeleiding tot op de klasvloer

 

Decretaal moet de pedagogische begeleiding de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden – met bijzondere aandacht voor beginnende personeelsleden – ondersteunen. Ze doet dit  zowel binnen de instelling (klassegesprekken, reflectiegesprekken, reflectiewijzer,...) als instellings-

overschrijdend (3 maal per jaar ontmoetingsdagen ). De begeleidingsdienst van het katholieke net in West-Vlaanderen verwoordt haar manier van werken. De begeleidingsdienst staat ook borg dat aanvangsbegeleiding sterk ingebed wordt in het personeelsbeleid van de school.

 

Luc Decoene, Schoolbegeleider basisonderwijs en domeinbegeleider loopbaanbegeleiding, VSKO

 

 

 

Workshop 4 - Uitwisselingen van lange duur & stages

 

Moderator : Isabelle JeuffroyDAREIC, Rectoraat van de Académie de Lille

FR

Jules Verne, langdurige uitwisselingen voor leerkrachten in het buitenland 

 

Het programma Jules Verne voor mobiliteit van leerkrachten : een antwoord op de noodzaak aan internationale ervaringen voor leerkrachten en leerlingen.

 

Laurent Lentrebecq, Leerkracht aan de Ecole Albert Camus in Tourcoing, leerkracht die in het kader van het Jules Verneproject 2 keer in België verbleef, docent aan de ESPE

 

WA

Bilaterale uitwisselingen als sleutel voor het succes van internationale uitwisselingen

 

Sinds 2009 heeft de Normaalschool van Leuze tal van internationale partnerships afgesloten die haar studenten de kans bieden les te volgen in het kader van een ERASMUS-uitwisseling, zich kandidaat te stellen voor de functie van taalassistent of stage te lopen in het buitenland (Québec, Italië, Frankrijk, Finland, Spanje, …). Deze bilaterale uitwisselingen zijn ook een verrijking voor de opleidingen van de Normaalschool dankzij het onthaal van buitenlandse stagiairs die de studenten kennis laten maken met andere onderwijsmethoden, andere organisatiewijzen, andere benaderingen van het beroep van leerkracht, ...

 

Isabelle Rosier, Lector Frans en verantwoordelijke internationale relaties aan de Normaalschool van Leuze, HELHa

 

FL

VICKIE, VIVES international classroom - Keys in Education

 

Reeds een 10 tal jaar ontvangt VIVES studenten voor een ERASMUS study of placement vanuit verschillende landen uit Europa. Vanaf academiejaar 2015-2016 hebben we een gloednieuw Engelstalige module VICKIE dat doorgaat in Brugge. Ook de thuisstudenten kunnen deze  module volgen. Dit is meteen een i@home module. Focus is groeien in internationale competenties.

 

Els Callens, Coördinator internationalisering voor het studiegebied onderwijs, VIVES

 

 

 

Workshop 5 - Immersie-onderwijs in al zijn vormen

 

Moderator : Anne MidenetStafmedewerker digitale cultuur & ICT en internationale samenwerking, ESPE

FR

Het Voltaire-programma, immersie aan de hand van uitwisselingen in de twee richtingen tussen Duitsland en Frankrijk gedurende één schooljaar 

 

Voorstelling van het programma Voltaire : voordelen van een mobiliteit van lange duur (2x6 maanden), en van een « onderdompeling » in een buitenlandse context.

 

David Guldenpfennig, Leerkracht Duits aan het Collège Gernez Rieux in Ronchin en coördinator “Europese mobiliteit van leerlingen” bij de DAREIC

 

WA

Immersie in het lager en middelbaar onderwijs of hoe succesvol talen leren ? 

 

De taalimmersie vanaf het basisonderwijs in de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap in België) is een succes. Welke factoren liggen aan de basis van dit succes ? Welke valstrikken moeten vermeden worden ? Een kennismaking met de ervaringen van de actoren op het terrein.

 

Annick Bratun, Experte onderwijs bij het kabinet van dhr. Rudy Demotte en Bianca Versteegbeleidsmedewerker Nederlandse Taalunie 

 

FL

Boost your motivation: CLIL in het secundair onderwijs 

 

De sessie gaat in op wat CLIL is en geeft voorbeelden van Engels als onderwijstaal voor zaakvakken.

 

Nico Van den Abeele, Lector communicatieve vaardigheden, engels en didactiek, Howest

 

 

 

Workshop 6 - Inclusief onderwijs

 

Moderator : Vincent CappeliezDirecteur van de Normaalschool van Leuze, HELHa

FR

Herkennen van beperkingen bij leerkrachten

 

In toepassing van de ministeriële richtlijnen bestaat de opdracht van elke Académie erin het personeel te sensibiliseren, de recrutering van personen met een handicap te bevorderen en ervoor te zorgen dat zij hun functies in de beste omstandigheden kunnen blijven uitoefenen.

In Lille wil men “de stereotypes doorbreken”. 

Om 6800 ambtenaren te sensibiliseren, besloot de Académie de Lille per bassin d’éducation (onderwijsgebied) driekoppige teams op te richten die dienst doen als aanspreekpunt (een schooldirecteur voor de tweede graad (11-18 jaar), een Inspecteur de l'Éducation nationale voor de eerste graad (kleuter- en lager onderwijs tot 10 jaar), en een maatschappelijk assistente voor het personeel). De personen die door de Rector van de Académie met deze opdracht worden belast, zijn geïnformeerd en opgeleid, en beschikken over tools om de volgende boodschappen ingang te doen vinden :

85% van de handicaps worden tijdens het leven verworven

Personen met een fysieke handicap vertegenwoordigen 35% van het totale aantal personen met een beperking ; personen met een “onzichtbare” handicap vertegenwoordigen de grootste groep 

“Laten we onze verschillen als een troef beschouwen”

 

Christine Skotarek, Technisch adviseur van de rector, sociale personeelsdienst en Emmanuelle Vincent, Verantwoordelijke van het ECLA-traject (inclusieve school en afstemming van de pedagogische praktijken op de specifieke behoeften van kinderen en tieners) aan de ESPE LNF

 

WA

Inclusief onderwijs bij de HEH

 

Inclusief onderwijs in Wallonië en meer bepaald aan de HEH : nu de hervorming van de lerarenopleiding hoog op de agenda staat, gaan we kijken welke de bestaande praktijken zijn en welke doelstellingen de docenten van de Haute Ecole in hun cursussen voor toekomstige leerkrachten en regenten moeten ontwikkelen. Welke praktijken en noden bestaan er voor de begeleiding van de studenten van de Haute Ecole (hier de afdeling onderwijs van de HEH) die specifieke leer- en evaluatiebehoeften hebben ?

 

Cécile Busiau, Lector pedagogie en methodologie, en verantwoordelijke voor de begeleiding van studenten met specifieke behoeften, HEH

 

FL

Banaba zorg & remediërend leren en Banaba buitengewoon onderwijs: inclusie als rode draad 

 

Zorg vanuit de onderwijsnoden van kinderen staat meer dan ooit centraal. Het M-decreet daagt ons uit om grondig over onderwijs na te denken. Een leerkracht (kleuter, lager of secundair) kan zich dankzij de bovenstaande Banaba’s van VIVES verdiepen in zorg en remediërend leren. Een leerkracht kan zich ook specialiseren in het begeleiden van kinderen in een specifieke context.

 

Cindy Leclercq, Coördinator bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs, VIVES

 

 

 

Workshop 7 - Navorming voor docenten van de lerarenopleidingen 

 

Moderator : Nathalie Kinif, Lector pedagogie en methodologie en onderwijscoördinator van de campus lerarenopleidingen, HEH

FR

Voortgezette opleiding van de leerkrachten van de ESPE : een stand van zaken 

 

De spreker zal een overzicht schetsen van de historiek, de huidige toestand en de perspectieven op korte termijn.

 

Albine Courdent, Stafmedewerker voortgezette opleidingen aan de ESPE LNF

 

WA

Oprichting van de “SAFE” (Service d’Appui et de Formation aux Enseignants – dienst voor ondersteuning en opleiding van leerkrachten) ten dienste van de voortgezette opleidingen aan de Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet

 

Het decreet rond het hogeronderwijslandschap in de Fédération Wallonie-Bruxelles confronteerde de leerkrachten van de hogescholen met de uitdaging om hun dagelijkse praktijk te kaderen binnen de nieuwe onderwijsprofielen en -eenheden. Bijgevolg moeten zij deze eenheden definiëren en nieuwe onderwijsmethodes ontwikkelen.  Om hen daarin bij te staan, heeft de HEPH-Condorcet  een dienst gecreëerd : de SAFE *.

Deze dienst kadert binnen een transversale denkoefening en biedt alle leerkrachten opleidingen aan om hun beroepsvaardigheden aan te scherpen met het oog op een betere kwaliteit van het onderwijs.

*Service d’Appui et de Formation pour les Enseignants (dienst voor ondersteuning en opleiding van leerkrachten)

 

Patricia Hosselet, Coördinatrice navormingen, HEPH Condorcet

 

FL

Professionele ontwikkeling binnen VIVES

 

VIVES hogeschool legt  in haar missie het accent op verantwoordelijkheid en eigenaarschap, waardering en respect van iedere docent. Leren van en met elkaar is een centraal concept in het ontwikken van een visie op de professionalisering van docenten. Docenten ontwikkelen hun sterkte en verdiepen hun persoonlijke en professionele identiteit.

Dit doen ze aan de hand van eigen talenten en doelen. Zo werken ze aan levenslang leren op een brede en diepgaande manier. Het competentiegerichte digitale profesionaliseringsportfolio ontwikkeld voor VIVES docenten bewaakt en stimuleert het proces van levenslang leren.

 

Joke Coens, Verantwoordelijke professionalisering in VIVES lerarenopleiding campus Brugge

 

 

 

Workshop 8 - Creativiteit & innovatie in de lerarenopleidingen 

 

Moderator : Mieke SyrynLector expressieve ontwikkeling en cultuureducatie, Howest

FR

FAB LAB Prijs voor Innovatie 2015, digitale technologieën ten dienste van de ontwikkeling van verschillende competenties

 

Geen synthese beschikbaar.

 

Lucas Gruez, Leerkracht geschiedenis-aardrijkskunde aan het Collège Albert Samain-Roubaix, docent aan Le Cardie en Prijs voor Innovatie 2015

 

WA

Installatie van een Creative Lab in de Hogeschool Condorcet

 

In het kader van het project “Creative School Lab”, opgestart door het Waals Gewest, richtte het afdeling lerarenopleidingen van de HEPH-Condorcet drie creativiteitslaboratoria in voor de opleiding van leerkrachten lager onderwijs. Brainstormingtools en mind mapping helpen hen bij het schrijven van hun afstudeerscriptie.

In de “Creative Labs” werden verschillende tests uitgevoerd. De leerkrachten-opleiders stellen vast dat dankzij het gebruik van de bissociatie-techniek (een onverwachte combinatie van elementen uit twee heel verschillende contexten) veel nieuwe ideeën ontstaan en originele oplossingen kunnen worden gevonden.

 

Manuel de Vivar & John Mirgauxbeiden Lector en psycho-pedagoog, HEPH Condorcet

 

FL

Het creatieve proces in de praktijk: een interactieve oefening

 

Aan de hand van een practische oefening wordt een creatief proces doorlopen. Een praktisch aantonen waar het publiek het creatief proces aan de lijve ondervindt.

 

Line Mareel, Meester in de beeldende kunst, lector expressieve ontwikkeling, cultuureducatie, Howest

 

  

Afkortingen/verklarende woordenlijst :

ESPE :  Ecole supérieure du Professorat et de l’Education Lille-Nord de France, richt de lerarenopleidingen in in de Regio Nord-Pas de Calais

HELHa : Haute École Louvain en Hainaut 

HEH : Haute école en Hainaut

HEPH-Condorcet: Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet

VSKO : Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

Académie de Lille : de administratieve poot van de gedecentraliseerde diensten van de “éducation nationale” in de Regio Nord-Pas de Calais

Cardie: instantie langs Franse zijde die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling in de onderwijsinnovatie

DAREIC: dienst binnen de Académie de Lille verantwoordelijk voor Europese en internationale relaties